Przejdź do treści

Zuritol 25 mg/ml Roztwór

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Zuritol 25 mg/ml roztwór do podania w wodzie do picia dla kur
Toltrazuryl

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI
Substancja czynna:
1 ml zawiera:
Toltrazuryl 25 mg

Bezbarwny do brązowego, przezroczysty roztwór.

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassar)
LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona)
HISZPANIA

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Zuritol 25 mg/ml roztwór do podania w wodzie do picia dla kur
Toltrazuryl

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI
Substancja czynna:
1 ml zawiera:
Toltrazuryl 25 mg

Bezbarwny do brązowego, przezroczysty roztwór.

4. WSKAZANIA LECZNICZE
Leczenie kokcydiozy u młodych kur niosek i brojlerów rozpłodowych.

5. PRZECIWWSKAZANIA
Nieznane

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nieznane.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Kury (młode kury nioski i brojlery rozpłodowe).

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA
7 mg na kg masy ciała na dzień doustnie przez 2 kolejne dni, co odpowiada 28 ml roztworu doustnego na 100 kg masy ciała na dobę, lub 1,4 ml produktu na 1 litr wody do picia, przyjmując, że spożycie wody wynosi 1 litr na 5 kg mc.
Produkt leczniczy weterynaryjny powinien być podawany w sposób ciągły przez 48 godzin, lub w cyklu 8-godzinnym stosowanym przez 2 kolejne dni.
Należy dokładnie obliczyć całkowitą masę ciała leczonych zwierząt i dzienne spożycie wody.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Spożycie wody może być różne, szczególnie jest ono zależne od stanu klinicznego ptaków, temperatury otoczenia, programu oświetlenia, zastosowanego systemu pojenia, wieku i rasy. Jeśli spożycie wody jest większe lub mniejsze od powyższej normy, stężenie produktu leczniczego weterynaryjnego w wodzie do picia powinno być odpowiednio dostosowane. Należy używać odpowiednich i właściwie skalibrowanych urządzeń dozujących. Woda z produktem leczniczym weterynaryjnym powinna stanowić jedyne źródło wody do picia. Woda z produktem nadaje się do spożycia tylko przez 24 godziny, dlatego należy przygotowywać świeżą porcję każdego dnia.
Rozcieńczenia bardziej skoncentrowane niż 3:1000 (3 ml produktu na 1 litr wody do picia) może spowodować wytrącenie się produktu. Nie jest zalecane wstępne rozcieńczenie i podawanie za pomocą pompy dozującej (dozownik). Preferowane jest użycie pojemnika zbiorczego.

10. OKRES KARENCJI
Tkanki jadalne: 16 dni.
Jaja: Produkt nie dopuszczony do stosowania u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Nie używać po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.
Okres ważności po rozcieńczeniu w wodzie do picia: 24 godziny.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego 3 miesiące.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt
Utrzymanie właściwej higieny może zmniejszać ryzyko wystąpienia kokcydiozy . Dlatego zalecane jest, by oprócz prowadzonego leczenia naprawić występujące braki dotyczące hodowli. Kurniki powinny być czyste i suche. Leczeniu powinny być poddane wszystkie zwierzęta w stadzie.. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, leczenie należy rozpocząć, gdy objawy kliniczne nie rozprzestrzeniły się jeszcze na całe stado.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Podobnie jak w przypadku wszystkich kokcydiostatyków, długotrwałe stosowanie może prowadzić do rozwoju szczepów opornych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
Unikać kontaktu produktu ze skórą lub oczami. Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego, należy nosić ubranie ochronne, w tym syntetyczne rękawice gumowe. W razie rozlania się produktu na skórę lub do oczu, miejsca te należy natychmiast przemyć wodą. Po użyciu należy umyć ręce i odsłonięte części ciała. Nie palić, nie jeść i nie pić w trakcie pracy z produktem.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki ), jeżeli niezbędne
Pierwsze objawy nietolerancji, takie jak zmniejszenie spożycia wody, były obserwowano po ponad 5-krotnym przekroczeniu zalecanej dawki.

Główne niezgodności farmaceutyczne
Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.
06.2013

15. INNE INFORMACJE
Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.
Butelki HDPE o zawartości 1 l lub 5 l.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:
Calier Polska Sp. z o.o.
Deszczno 13D
66-446 Deszczno
tel. 095 7214521, fax. 095 7214532

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2290/13