Przejdź do treści

Zuritol 50 mg/ml Zawiesina

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Zuritol 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń
Toltrazuryl

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI
Substancja czynna:
1 ml zawiera:
Toltrazuryl 50 mg

Substancje pomocnicze:
Sodu benzoesan (E211) 2,1 mg
Sodu propionian (E281) 2,1 mg

Biała lub żółtawa zawiesina

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassar)
LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona)
HISZPANIA

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Zuritol 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń
Toltrazuryl

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI
Substancja czynna:

1 ml zawiera:
Toltrazuryl 50 mg

Substancje pomocnicze:

Sodu benzoesan (E211) 2,1 mg
Sodu propionian (E281) 2,1 mg

Biała lub żółtawa zawiesina

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Zapobieganie objawom klinicznym kokcydiozy u nowonarodzonych prosiąt (3-5 dniowych) na fermach, na których występowały potwierdzone przypadki kokcydiozy powodowanej przez Isospora suis.

5. PRZECIWWSKAZANIA
Nieznane

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nieznane

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie (3-5 dniowe prosięta).

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA
Indywidualne leczenie zwierząt.
Każde prosię, w 3 -5 dniu życia, powinno otrzymać pojedynczą dawkę doustną wielkości 20 mg toltrazurylu/ kg mc. co odpowiada 0,4 ml zawiesiny / kg mc.
Ze względu na małe objętości leku potrzebne do leczenia pojedynczego zwierzęcia zalecane jest użycie sprzętu dozujacego dawki z dokładnością do 0,1 ml/

Zawiesinę należy wstrząsnąć przed podaniem.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Leczenie w czasie wybuchu choroby może mieć ograniczoną wartość dla pojedynczych prosiąt z powodu powstałych już uszkodzeń w obrębie jelit cienkich.

10. OKRES KARENCJI
Tkanki jadalne: 77 dni.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 6 miesięcy.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Podobnie jak w przypadku innych przeciwpasożytniczych leków, częste i wielokrotne stosowanie środków przeciwpierwotniaczych z tej samej grupy może prowadzić do rozwoju oporności.
Leczeniu powinny być poddane wszystkie zwierzęta w zagrodzie. Utrzymanie właściwej higieny może zmniejszać ryzyko wystąpienia kokcydiozy. Dlatego zaleca się by, w danym obiekcie, jednocześnie poprawić warunki higieniczne, w szczególności należy zadbać o suchość i czystość.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
.
W razie rozlania się produktu na skórę lub do oczu, miejsca te należy natychmiast przemyć wodą. Po użyciu należy umyć ręce. Osoby o znanej nadwrażliwości na toltrazuryl powinny unikać kontaktu z produktem leczniczymi weterynaryjnym.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nieznane, tj. brak interakcji w kombinacji z preparatami uzupełniającymi żelazo.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Trzykrotne przedawkowanie u zdrowych prosiąt jest dobrze tolerowane, bez objawów nietolerancji.

Niezgodności farmaceutyczne:

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.
xx.xx.xxxx

15. INNE INFORMACJE
Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:
Nr serii:
Termin ważności:
Butelki o zawartości 250 ml
Butelki o zawartości 1000 ml

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:
Calier Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5
66-446 Deszczno
tel. 095 7214521, fax. 095 7214532