Przejdź do treści

Eres 2,74 mg/ml Roztwór

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Eres 2,74 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń, koni, psów i kotów

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)
Bromoheksyna (w postaci chlorowodorku) 2,74 mg/ml

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
LABORATORIOS CALIER S.A.
C/. Barcelones, 26 (Pla del Ramassa)
LES FRANQUESES DEL VALLES, (Barcelona) Hiszpania

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Eres 2,74 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń, koni, psów i kotów

3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ
1 ml produktu zawiera:
Substancja czynna:
Bromoheksyna (w postaci bromoheksyny chlorowodorku) 2,74 mg
Substancje pomocnicze:
Metylu parahydroksybenzoesan (E218) 0,70 mg
Propylu parahydroksybenzoesan (E216) 0,30 mg

4. WSKAZANIA LECZNICZE
Choroby układu oddechowego charakteryzujące się obecnością dużych ilości wydzieliny w drogach oddechowych, będącej wynikiem nasilonego jej wydzielania lub zwiększenia jej gęstości.

5. PRZECIWWSKAZANIA
Obrzęk płuc.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nie stwierdzono.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Bydło, świnia, koń, pies, kot.

8. DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Podawać domięśniowo, raz dziennie w dawce:
Bydło:
50 – 200 kg m.c. podawać 0,5 mg/kg m.c. (0,18 ml preparatu Eres/kg m.c.) przez 5 dni.
200 – 500 kg m.c. podawać 0,2 – 0,5 mg/kg m.c. (0,073 – 0,18 ml preparatu Eres/kg m.c.) przez 5 dni.
Świnie:
5-25 kg m.c., podawać 0,5 – 1,0 mg/kg m.c. (0,18-0,36 ml preparatu Eres/kg m.c.) przez 5 dni.
25 – 100 kg m.c., podawać 0,5 mg/kg m.c. ( 0,18 ml preparatu Eres/kg m.c.) przez 5 dni.
Powyżej 100 kg m.c., podawać 0,2 – 0,5 mg/kg m.c. (0,073 – 0,18 ml preparatu Eres/kg m.c.) przez 5 dni.
Konie:
50 – 200 kg m.c., podawać 0,5 mg/kg m.c. (0,18 ml preparatu Eres/kg m.c.) przez 5 dni.
200 – 500 kg m.c., podawać 0,2-0,5 mg/kg m.c. (0,073 – 0,18 ml preparatu Eres/kg m.c.) przez 5 dni.
Psy i koty:
0,5 – 1,0 mg/kg m.c. (0,18 – 0,36 ml preparatu Eres/kg m.c.) przez 5 dni.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak.

10. OKRES KARENCJI
Tkanki jadalne świń i krów – zero dni.
Nie stosować u koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.
Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Brak
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
W chorobach układu oddechowego wywoływanych przez bakterie podawać wraz z antybiotykami i/lub z sulfonamidami. W przypadku chorób płuc wywołanych obecnością pasożytów, produkt podawać po 3 dniach od zastosowania produktu przeciwrobaczego.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
W przypadku przedostania się leku do oka lub na powierzchnię skóry przemyć dużą ilością wody.
Po zastosowaniu leku umyć ręce.
Ciąża:
Może być stosowany w okresie ciąży.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Nieznane.
Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki)
Bromoheksyna wykazuje bardzo szeroki margines bezpieczeństwa. U psów nie obserwowano efektów toksycznych po podaniu w dawce 4 mg domięśniowo 2 razy dziennie przez 6 tygodni.
Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
05.2016

15. INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Dostępne opakowania:100 ml