Przejdź do treści

Tlenek cynku Calier 1000 mg/1g Premiks

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Tlenek cynku Calier 1000 mg/1g, premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń
Cynku tlenek

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI
1 gram zawiera:
Substancja czynna:
Cynku tlenek 1000 mg

Biały lub lekko żółtawy, biały proszek.

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/ Barcelonès, 26. Pla del Ramassà
LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)
Hiszpania

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Tlenek cynku Calier 1000 mg/1g, premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń
Cynku tlenek

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI
1 gram zawiera:
Substancja czynna:
Cynku tlenek 1000 mg

Biały lub lekko żółtawy, biały proszek.

4. WSKAZANIA LECZNICZE
Prosięta: zapobieganie biegunkom okresu odsadzeniowego.

5. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Podawanie premiksu z paszą leczniczą może spowodować biało-żółte zabarwienie kału, co ustępuje po zaprzestaniu podawania produktu. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Świnie (prosięta) pomiędzy 1 a 11 tygodniem życia.

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA
Podanie z paszą.
85 mg tlenku cynku /kg m.c./ dzień przez 14 dni po odsadzeniu (co odpowiada 3,1 kg produktu / tonę paszy lub 2500 g Zn / tonę paszy).
Dla zapewnienia odpowiedniego rozmieszczenia tlenku cynku w paszy końcowej należy, przed dodaniem do mieszanki ostatecznej, zmieszać produkt z odpowiednią ilością składników paszowych.
Pasza lecznicza może być jedynym źródłem paszy nie dłużej niż przez 14 dni w okresie odsadzeniowym.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Nie wymagane

10. OKRES KARENCJI
Świnie (prosięta):
Tkanki jadalne: 9 dni.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące.
Okres ważności po dodaniu do paszy: 3 miesiące.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Specjalne ostrzeżenia:
Dodawanie premiksu do paszy leczniczej może zmieniać niektóre parametry biologiczne (aktywność fosfatazy zasadowej, -amylazy), które po przerwaniu leczenia powracają do stanu pierwotnego.

Interakcje:
Biodostępność cynku, ze względu na zdolność tego jonu do interakcji z innymi pierwiastkami jak wapń, miedź i żelazo, może się zmieniać. Wysoki poziom fitynianów i fosforanów w diecie może zmniejszać jego wchłanianie.

Przedawkowanie:
Podawanie prosiętom odsadzonym produktu z paszą w dawce 85 mg/kg mc./dzień przez 14 dni czy 85 mg/kg mc./dzień przez 28 dni oraz w dawce 225 mg/kg mc./dzień przez 14 dni nie wywołuje żadnych zmian w zachowaniu lub w ogólnym stanie zdrowia zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
Biorąc pod uwagę, że cynk może gromadzić się w glebie, zaleca się, aby zmieniać co najmniej raz na dwa lata teren na który stosuje/nawozi się obornik świński.
Granulację paszy leczniczej należy prowadzić w temperaturze nie przekraczającej 55ºC.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Nie stosować u zwierząt przeznaczonych do rozrodu i starszych niż 11 tygodni życia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi oraz wdychania produktu. W trakcie mieszania lub dodawania do paszy należy nosić jednorazową maskę do ochrony dróg oddechowych zgodną z normą europejską EN140 z filtrem zgodnym z normą EN 143. W przypadku szczególnego narażenia na wdychanie pyłu należy opuścić zanieczyszczone pomieszczenie i oddychać świeżym powietrzem. Jeśli objawy narażenia utrzymują się należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego, należy używać sprzętu ochronnego, na które składają się okulary i nieprzepuszczalne rękawice.
Unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi nosząc odpowiednie ubranie. W razie przypadkowego dostania się produktu na skórę należy zmyć go wodą i mydłem. W razie przypadkowego dostania się do oczu wypłukać dużą ilością wody. Jeśli wystąpią objawy podrażnienia i będą się utrzymywać należy zwrócić się o pomoc lekarską. Zanieczyszczone ubrania zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Po zakończeniu pracy umyć ręce. Po przypadkowym połknięciu należy wypić dużą ilość wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Nie palić, nie jeść i nie pić w trakcie pracy z produktem.
Osoby o znanej nadwrażliwości na substancję czynną powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Niezgodności farmaceutyczne
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.
styczeń 2014

15. INNE INFORMACJE
Nr serii (Lot):
Termin ważności (EXP):

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp. Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.
Należy brać pod uwagę oficjalne zalecenia włączania premiksów z lekiem do paszy ostatecznej.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2186/12

Worek 25 kg.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Tlenek cynku Calier 1000 mg/1g Premiks”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.