Ecomectin 6 mg/g Premiks

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ecomectin 6 mg/g Premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Iwermektyna 0,6 %w/w
Produkt zawiera kolbę kukurydzianą

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ecomectin 6 mg/g Premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Iwermektyna 0,6 %w/w
Produkt zawiera kolbę kukurydzianą

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Premiks do sporządzania paszy leczniczej
Żółto-brązowe, sypkie granulki

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

5 kg

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Zwalczanie inwazji pasożytniczych u świń

Leczenie infekcji wywołanych nicieniami lub stawonogami ze względu na:
Glisty przewodu pokarmowego
Ascaris suum (dojrzałe i larwy)
Hyostrongylus rubidus (dojrzałe i larwy)
Oesophagostomum spp. (dojrzałe i larwy)
Strongyloides ransomi (dojrzałe)*
Pasożyty płuc z rodzaju metastrongylus
Metastrongylus spp. (dojrzałe)
Wszy
Haematopinus suis
Świerzbowce drążące
Sarcoptes scabiei var. suis

*Preparat podany ciężarnym maciorom przed oproszeniem skutecznie zapobiega przeniesieniu S. ransomi za pośrednictwem mleka na prosięta.

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Aby zapewnić dobre rozproszenie produktu w paszy należy go najpierw zmieszać z odpowiednią ilością składników paszowych przed dodaniem do mieszanki ostatecznej.

Zalecana dawka leku to 0,1 mg iwermektyny na kilogram masy ciała podawana przez siedem kolejnych dni. Odpowiednią ilość dodawanego premiksu iwermektyny w gramach na tonę paszy końcowej można obliczyć w sposób następujący:

100 x średnia masa ciała (kg)
Ilość dodawanego premiksu = ——————————————-
(g/tonę paszy) 6 x średnie dzienne spożycie paszy (kg)

Aby uniknąć podania niedostatecznej dawki lub przedawkowania leczone świnie należy pogrupować według ciężaru ciała, a dawkę do podania obliczać dla najcięższego zwierzęcia w grupie.

Świnie w okresie wzrostu
Zalecaną dawkę na poziomie 0,1 mg/kg masy ciała podawaną codziennie przez siedem kolejnych dni dla świń o masie nie przekraczającej 40 kg otrzymuje się w większości przypadków poprzez dodanie 333 g premiksu iwermektyny na każdą tonę metryczną paszy końcowej. Premiks iwermektyny powinien być dokładnie wymieszany w gotowej paszy i podawany w sposób ciągły jako jedyna racja żywieniowa przez siedem kolejnych dni. U świń o masie wynoszącej 40 kg i więcej, w przypadku stosowania programów ograniczeń w karmieniu lub gdzie racje żywieniowe mają wysoką zawartość protein, średnie dzienne spożycie paszy może spaść poniżej 5% masy ciała.
U świń o masie ciała wynoszącej 40 kg i więcej, należy dodawać 400 g premiksu iwermektyny do każdej tony metrycznej gotowej paszy.

Dorosłe świnie
Zalecaną dawkę dla świń o masie ciała przekraczającej 100 kg otrzymuje się w większości przypadków poprzez dodanie 1,67 kg premiksu iwermektyny na każdą tonę metryczną paszy końcowej i dokładne wymieszanie paszy. Otrzymaną paszę leczniczą należy podawać codziennie w ilości 1 kg na 100 kg masy ciała przez siedem kolejnych dni, jako część indywidualnej racji żywieniowej. Tam gdzie pasza lecznicza ma być podawana jako część racji żywieniowej, zaleca się, aby paszę leczniczą podawać jako pierwszą. Po jej spożyciu przez zwierzęta, należy podać pozostałą część dziennej racji żywieniowej. Powyższe należy powtarzać przez siedem kolejnych dni.

Ewentualnie, w przypadkach, gdzie możliwe jest dokładne określenie spożycia paszy suchej i wszystkie zwierzęta poddane leczeniu mają podobna masę ciała, ilość podawanej paszy można obliczyć korzystając z uprzednio podanego wzoru, aby umożliwić karmienie wyłącznie paszą leczniczą.

ZALECANY HARMONOGRAM LECZENIA

Świnie w okresie wzrostu
Grupom świń w okresie wzrostu należy podawać paszę leczniczą przez siedem kolejnych dni po przeniesieniu do czystych pomieszczeń. Tam gdzie nie jest możliwe przeniesienie i leczenie wszystkich zwierząt jednocześnie, zaleca się, aby program usuwania pasożytów poprzez podawanie paszy leczniczej rozpocząć od leczenia wszystkich świń w okresie wzrostu znajdujących się w chlewni.

Zwierzęta rozpłodowe: Zwierzęta rozpłodowe leczy się poprzez podanie paszy leczniczej przez siedem kolejnych dni. W momencie rozpoczęcia programu usuwania pasożytów, ważne jest, aby lek podawać wszystkim zwierzętom w stadzie. Po pierwszym podaniu leku, należy regularnie podawać premiks w sposób następujący:

Maciory: Lek podawać 14-21 dni przed oproszeniem, aby zminimalizować zainfekowanie prosiąt.

Lochy: Lek podawać 14-21 przed okresem rozpłodowym. Lek podawać 14-21 przed okresem oproszeniem.

Knury: Poddawać leczeniu przynajmniej 2 razy do roku. Częstość i potrzeba leczenia są zależne od narażenia zwierząt na zainfekowanie pasożytami.

Niniejszy produkt powinien być stosowany wyłącznie przez licencjonowanych producentów paszy.
Niniejszy produkt można włączyć do paszy granulowanej kondycjonowanej parą przez maksymalnie
10 sekund w temperaturze nie przekraczającej 65oC.

8. OKRES KARENCJI

Świnie: 12 dni

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Nie palić tytoniu, nie pić i nie jeść podczas stosowania produktu.

Umyć ręce po uzyciu produktu.

Mieszanie produktu z paszą musi odbywać się w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W sytuacji przypadkowego kontaktu, zabrudzoną skórę zmyć dokładnie czystą bieżącą wodą. Jeżeli podrażnienie oczu nie ustępuje należy zasięgnąć porady lekarza.

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi lekami.

Po podaniu świniom dawki pięciokrotnie przekraczającej dawkę zalecaną 0,1 mg iwermektyny na kg masy ciała przez 21 kolejnych dni (trzykrotnie dłużej niż zalecany okres leczenia), produkt nie wywołał objawów niepożądanych u leczonych zwierząt. Nie określono odtrutki.

Kontakt leczonych świń z zainfekowanymi zwierzętami, pomieszczeniami, ziemią lub paszą może doprowadzić do ponownego zarażenia i konieczności poddania zwierząt ponownemu leczeniu. Ponieważ działanie iwermektyny na świerzbowce drążące nie jest natychmiastowe, należy unikać kontaktu leczonych świń ze zwierzętami nie leczonymi przez przynajmniej jeden tydzień po zakończeniu podawania leku. Ponieważ iwermektyna nie działa na jaja wszy, których okres wylęgu może trwać do trzech tygodni, może być konieczne ponowne leczenie.

Do przeciwpasożytniczych zastosowań leku, które mogą doprowadzić do zwiększenia się ryzyka rozwoju oporności na leki przeciwpasożytnicze należą:
Zbyt częste i powtarzające się stosowanie leków przeciwpasożytniczych z tej samej grupy przez dłuższy okres czasu oraz
Stosowanie zbyt małych dawek.

Lekarze weterynarii powinni udzielać porad dotyczących właściwych harmonogramów dawkowania i zarządzania stadem celem skutecznego zwalczania pasożytów i zmniejszenia ryzyka rozwoju oporności na środki przeciwpasożytnicze.

Produkt można podawać maciorom na dowolnym etapie ciąży lub laktacji. Produkt można stosować u zwierząt rozpłodowych.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

MM/YYYY

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ˚C
Przechowywć w suchym miejscu.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym
Okres trwałości po włączeniu do paszy: 8 tygodni do mączki lub 4 tygodni do paszy granulowanej

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Środek szczególnie szkodliwy dla ryb i organizmów wodnych. Nie zanieczyszczać wód powierzchniowych lub rowów produktem lub wyrzucać opróżnionych pojemników. Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi.

13. NAPIS “WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany na podstawie recepty

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ECO Animal Health Ltd.,
78 Coombe Road
New Malden
Surrey
KT3 4QS
Wielka Brytania

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii
Gallows Green Services Limited
Cod Beck Estate, Dalton, Thirsk,
North Yorkshire YO7 3HR
Wielka Brytania

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
1970/10

17. NUMER SERII
xxxxxxxxxx

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ecomectin 6 mg/g Premiks”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *