Przejdź do treści

Aivlosin 625 mg/g Granulat

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Aivlosin 625 mg/g granulat do podania w wodzie do picia dla świń

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ
Tylwalozyna (jako winian tylwalozyny) 625 mg/g.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
160 g, 400 g

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:
ECO Animal Health Limited
78 Coombe Road
New Malden
Surrey
KT3 4QS
WIELKA BRYTANIA
Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Gallows Green Services Limited
Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate
Dalton, Thirsk, North Yorkshire
YO7 3HR
WIELKA BRYTANIA

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Aivlosin 625 mg/g granulat do podania w wodzie do picia dla świń

3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

1 gram produktu zawiera:
Tylwalozyna (jako winian tylwalozyny) 625 mg.
Biały granulat.

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie oraz metafilaktyka proliferacyjnej enteropatii u świń (zapalenie jelita krętego) spowodowanej przez Lawsonia intracellularis.
Przed rozpoczęciem postępowania metafilaktycznego należy potwierdzić obecność choroby w stadzie.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Brak.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie.

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Podanie w wodzie do picia.
Dawka tylwalozyny wynosi 5 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w wodzie do picia, przez 5 kolejnych dni.
Należy obliczyć całkowitą ilość potrzebnego produktu zgodnie z następującym równaniem:
Masa całkowita produktu w gramach = masa całkowita świń wyznaczonych do leczenia w kg x 5 / 625.
Należy wybrać odpowiednią ilość saszetek, zgodnie z wymaganą ilością produktu.
Saszetka 40 g wystarcza do leczenia łącznie 5000 kg świń (np. 250 świń o średniej masie ciała 20 kg).
Saszetka 160 g wystarcza do leczenia łącznie 20 000 kg świń (np. 400 świń o średniej masie ciała 50 kg). Saszetka 400 g wystarcza do leczenia łącznie 50 000 kg świń (np. 1000 świń o średniej masie ciała 50 kg).
Aby otrzymać prawidłową dawkę, konieczne może być przygotowanie stężonego (podstawowego) roztworu (np. do leczenia łącznie 2500 kg świń, należy użyć jedynie 50% podstawowego roztworu przygotowanego z saszetki 40 g). Produkt należy dodać do takiej objętości wody, jaką świnie spożywają w ciągu doby. W okresie leczenia zwierzęta nie powinny mieć dostępu do innych źródeł wody do picia.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Produkt leczniczy weterynaryjny można dodawać bezpośrednio do systemu dostarczającego wodę do picia lub najpierw zmieszać z mniejszą ilością wody, a następnie dodać uzyskany roztwór podstawowy do systemu dostarczającego wodę do picia.
Podczas bezpośredniego dodawania produktu do systemu dostarczającego wodę do picia, zawartość saszetki należy rozsypać na powierzchni wody i starannie mieszać do momentu uzyskania przezroczystego roztworu (zwykle w ciągu 3 min).
Podczas przygotowania roztworu podstawowego maksymalne stężenie powinno wynosić 40 gproduktu na 1500 ml lub 160 g produktu na 6000 ml lub 400 g produktu na 15000 ml.. Roztwór należy mieszać przez 10 minut. Po zakończeniu mieszania, jakiekolwiek pozostałe zmętnienie roztworu nie wpływa na skuteczność produktu leczniczego weterynaryjnego.
Należy przygotować tylko konieczną ilość wody do picia zawierającej preparat, która pokryje dzienne zapotrzebowanie. Wodę do picia zawierającą lek należy wymieniać co 24 godziny.

10. OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: 1 dzień.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

40 g saszetka: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. 160 g saszetka: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. 400 g saszetka: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 5 tygodni.
Okres ważności wody do picia zawierającej produkt leczniczy weterynaryjny: 24 godziny.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
W przypadku poważnie chorych świń, przy zmniejszonym spożyciu wody, świnie należy leczyć odpowiednim produktem leczniczym weterynaryjnym podawanym iniekcyjnie.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
W celu ograniczenia ryzyka infekcji wtórnej należy postępować zgodnie z dobrą praktyką higieniczną i dobrą praktyką zarządzania.
Oparcie leczenia na badaniach oporności bakterii wyizolowanych od zwierząt wydaje się być rozsądną praktyką kliniczną. Jeżeli nie jest to możliwe, leczenie winno być prowadzone w oparciu o lokalne (regionalne, pochodzące z farmy) dane epidemiologiczne, dotyczące oporności bakterii docelowych.
Stosowanie produktu leczniczego weterynaryjnego niezgodne z instrukcjami zawartymi w ulotce informacyjnej może zwiększać ryzyko rozwoju i selekcji bakterii opornych oraz zmniejszać skuteczność leczenia innymi makrolidami, w związku z możliwością wystąpienia oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Wykazano, że tylwalozyna powoduje reakcje nadwrażliwości (alergie) u zwierząt laboratoryjnych. Z tego względu, osoby o znanej nadwrażliwości na tylwalozynę powinny unikać kontaktu z tym produktem.
Podczas mieszania produktu leczniczego weterynaryjnego i kontaktu z wodą zawierającą lek należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami, skórą i błonami śluzowymi. Podczas mieszania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składają się nieprzepuszczalne rękawice ochronne, półmaska odpowiadająca normie europejskiej EN 149 lub maska wielokrotnego użytku odpowiadająca normie EN 140, z filtrem spełniającym wymagania normy EN 143. Zanieczyszczoną skórę należy umyć.
Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża i laktacja:
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u świń w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Produkt należy stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Badania laboratoryjne u zwierząt nie wykazały działania teratogennego. U gryzoni toksyczność dla matek obserwowano przy dawkach 400 mg tylwalozyny na kg masy ciała i większych. U myszy przy dawkach powodujących toksyczność dla matek zaobserwowano nieznaczną redukcję masy ciała płodu.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Nieznane.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Nie zaobserwowano objawów nietolerancji u świń przy dawkach do 100 mg tylwalozyny na kg masy ciała przez 5 dni.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI:
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (http://www.ema.europa.eu).

15. INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: EU/2/04/044/010

Saszetka laminowana z folii aluminiowej zawierająca 160 g granulatu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aivlosin 625 mg/g Granulat”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.