Przejdź do treści

Aivlosin 42,5 mg/g Premiks

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Aivlosin 42,5 mg/g premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ
Tylvalozyna (jako winian tylwalozyny) 42,5 mg/g.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
20 kg

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:
ECO Animal Health Limited
78 Coombe Road
New Malden
Surrey
KT3 4QS
WIELKA BRYTANIA
Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Gallows Green Services Limited
Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate
Dalton, Thirsk, North Yorkshire
YO7 3HR
WIELKA BRYTANIA

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Aivlosin 42,5 mg/g premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń.

3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI
Substancja czynna:
Tylvalozyna (jako winian tylwalozyny) 42,5 mg/g.
Nośnik:
Trójkrzemian magnezu, mączka pszenna.

4. WSKAZANIA LECZNICZE

• Leczenie i metafilaktyka enzootycznego zapalenia płuc świń powodowanego przez wrażliwe szczepy Mycoplasma hyopneumoniae. Przy stosowaniu zalecanego dawkowania zmniejsza się liczba przypadków uszkodzenia płuc i obniżenia masy ciała, jednak niebezpieczeństwo zarażenia Mycoplasma hyopneumoniae istnieje w dalszym ciągu.
• Leczenie proliferacyjnej enteropatii u świń (zapalenia jelita krętego), spowodowanej przez Lawsonia intracellularis w stadach, w których diagnoza została postawiona na podstawie objawów klinicznych, w wyniku badania pośmiertnego lub przeprowadzonej diagnostyki laboratoryjnej.
• Leczenie i metafilaktyka dyzynterii świń spowodowanej przez Brachyspira hyodysenteriae w stadach, gdzie choroba została zdiagnozowana.

5. PRZECIWWSKAZANIA
Brak.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie.

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Podanie w paszy. Do podania wyłącznie z suchą paszą.
W celu leczenia i metafilaktyki enzootycznego zapaleniu płuc u świń: Podaje się 2,125 mg tylwalozyny na kilogram masy ciała dziennie przez 7 kolejnych dni. Wtórne infekcje przez drobnoustroje takie, jak Pasteurella multocida lub Actinobacillus pleuropneumaniae, mogą komplikować przebieg choroby i wymagać dodatkowego leczenia.
W celu leczenia proliferacyjnej enteropatii u świń (zapalenie jelita krętego): Podaje się 4,25 mg tylwalozyny na kilogram masy ciała dziennie przez 10 kolejnych dni.
W celu leczenia i metafilaktyki dyzynterii świń: Podaje się 4,25 mg tylwalozyny na kilogram masy ciała dziennie przez 10 kolejnych dni.

Wskazanie Dawka aktywnej substancji  Czas leczenia Zawartość dodawanego produktu
Leczenie i metafilaktyka ezootycznego zapalenia płuc u świń 2,125 mg/kg masy ciała/dzień 7 dni 1 kg/tonę*
Leczenie proliferacyjnej enteropatii u świń (PPE) 4,25 mg/kg masy ciała/dzień 10 dni 2 kg/tonę*
Leczenie i metafilaktyka dyzynterii świń 4,25 mg/kg masy ciała/dzień 10 dni 2 kg/tonę*

*Ważne: Zawartość dodawanego produktu przy założeniu, że świnia zje równowartość 5% masy ciała/dzień.
U starych świń lub u świń ze zmniejszonym apetytem czy z ograniczoną podażą pokarmu zawartość dodawanego preparatu może wymagać zwiększenia tak, aby uzyskać dawkę docelową.
Jeżeli podaż pokarmu jest ograniczona, skorzystaj z następującego przelicznika:

kg premiksu/tonę paszy = dawka (mg/kg masy ciała) x masa ciała(kg) / dzienny pobór paszy (kg) x moc premiksu (mg/g).

Oprócz leku należy wprowadzić dobre zarządzanie i higienę, aby zmniejszyć ryzyko infekcji aby kontrolować powstawanie oporności.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Instrukcje dotyczące mieszania
Do wprowadzenia produktu leczniczego weterynaryjnego do paszy należy zastosować mieszalnik poziomy wstęgowy. Zaleca się, by premiks Aivlosin najpierw wymieszać z 10 kg paszy, a potem ponownie z resztą paszy. Po wymieszaniu pasza lecznicza może zostać zgranulowana. Warunki granulowania obejmują jednorazowe traktowanie składników parą przez 5 minut oraz granulowanie w temperaturze nie wyższej niż 70° C w normalnych warunkach

10. OKRES KARENCJI
Tkanki jadalne: 2 dni.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C. Przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast. Nie przechowywać otwartych torebek.
Okres ważności po dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej: 1 miesiąc.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Świniom, u których stwierdzono zakażenia o przebiegu ostrym i mocno ograniczony pobór paszy i wody powinno się podać odpowiedni produkt w postaci iniekcji. Generalnie szczepy B. Hyodysenteriae mają wyższe wartości najmniejszego stężenia hamującego (MIC) w przypadkach oporności na działanie innych makrolidów, np. tylozyny. Wartość kliniczna ograniczonej wrażliwości nie jest w pełni zbadana. Oporność krzyżowa pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami nie może zostać wykluczona.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
W celu ograniczenia ryzyka infekcji wtórnej należy postępować zgodnie z dobrą praktyką higieniczną oraz dobrą praktyką zarządzania. Oparcie leczenia na badaniach oporności bakterii wyizolowanych od zwierząt wydaje się być rozsądną praktyką kliniczną. Jeżeli nie jest to możliwe, leczenie winno być prowadzone w oparciu o lokalne (regionalne, pochodzące z farmy) dane epidemiologiczne, dotyczące oporności bakterii docelowych. Stosowanie produktu leczniczego weterynaryjnego niezgodnie z instrukcjami zawartymi w ChPL może zwiększać ryzyko rozwoju i selekcji bakterii opornych oraz zmniejszać skuteczność leczenia innymi makrolidami, w związku z możliwością wystąpienia oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Wykazano, że tylwalozyna powoduje reakcje nadwrażliwości (alergie) u zwierząt laboratoryjnych. Z tego względu, osoby o znanej nadwrażliwości na tylwalozynę powinny unikać kontaktu z tym produktem.
Podczas mieszania produktu leczniczego weterynaryjnego i kontaktu z premiksem do sporządzania paszy leczniczej należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami, skórą i błonami śluzowymi. Podczas mieszania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składają się nieprzepuszczalne rękawice ochronne, półmaska odpowiadająca normie europejskiej EN 149 lub maska wielokrotnego użytku odpowiadająca normie EN 140, z filtrem spełniającym wymagania normy EN 143. Zanieczyszczoną skórę należy umyć. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża i laktacja:
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji u świń nie zostało określone. Lek stosuje się zgodnie z oceną bilansu ryzyka/korzyści dokonaną przez prowadzącego lekarza weterynarii. Badania laboratoryjne u zwierząt nie wykazały działania teratogennego. U gryzoni toksyczność dla matek obserwowano przy dawkach 400 mg tylwalozyny na kg masy ciała i więcej. U myszy przy dawkach powodujących toksyczność dla matek zaobserwowano nieznaczną redukcję masy ciała płodu.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Nieznane.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Nie były obserwowane objawy nietolerancji u rosnących świń przy dawkach do 10 razy większych od zalecanych.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI:
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (http://www.ema.europa.eu).

15. INNE INFORMACJE
Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: EU/2/04/044/001
Torebka z folii aluminiowej laminowanej poliestrem zawierająca 20 kg produktu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aivlosin 42,5 mg/g Premiks”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.